داروخانه های قائم شهر

داروخانه های شبانه روزی داروخانه دکتر محرابی خيابان مدرس، خیابان رازی، جنب بیمارستان رازی 42216358 – 011 داروخانه دکتر فرهادی خيابان ابن سينا 42222529 – 011 داروخانه دکتر سنگ خيابان ساری، چهار راه فرهنگ 42222430 – 011