داروخانه های مرودشت

داروخانه های شبانه روزی داروخانه دکتر ممتحن خیابان انقلاب، داخل کوچه شبکه بهداشت 43335735 – 071 داروخانه دکتر مولوی خیابان انقلاب، خیابان کاووسی سمت راست 43223474 – 071 داروخانه دکتر ابراهیمی 20 متری موسوی 43341294 – 071